Loading... Please wait

If auto-loads is not working properly, please clean your browser memory. How to do it? Copy this link to your browser and follow instructions > https://its.uiowa.edu/support/article/719

 

Reguli

1. Taisyklių taikymas ir aiškinimas

1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp MB „auto-loads.com“ (juridinio asmens kodas – 3025 65898, registruotos buveinės adresas – Kauno m. sav. Kauno m. Zanavykų g. 46A, Lietuva, el. pašto adresas – admin@auto-loads.com) (toliau – auto-loads.com) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi interneto svetaine auto-loads.com (toliau – Svetainė).

1.2. Naudodamiesi Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

1.3. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Klientui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus ir bet kokius Kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant Skelbimų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau – Paslaugos). Klientas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir/ar Svetaine.

1.4. Svetainėje teikiamos Paslaugos yra teikiamos Klientui už atlygį (toliau – Mokamos Paslaugos). Mokamos Paslaugos yra apibūdintos ir nurodytos Svetainėje, Jų kaina nurodyta konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje.

1.5. Be šių Taisyklių santykiams tarp Kliento ir auto-loads.com reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Svetainėje bei nusistovėjusi gera verslo praktika.

1.6. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

2. Bendrosios sąlygos

2.1. auto-loads.com suteikia Klientams virtualią erdvę, t.y. Svetainę, kurioje Klientai turi galimybę paskelbti savo skelbimus apie siūlomas ar ieškomas prekes ar paslaugas (toliau – Skelbimai), skaityti Skelbimus, ieškoti Skelbimų bei naudotis kitomis Paslaugomis.

2.2. auto-loads.com jokiu būdu nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar kitokiuose su Svetainėje siūlomomis prekėmis ir/ar paslaugomis ar Skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp Klientų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). auto-loads.com nebus Kliento agentu, atstovu, tarpininku ir kt.

2.3. Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Svetainėje nėra laikoma auto-loads.com pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.

2.4. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso auto-loads.com arba auto-loads.com teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.

2.5. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir/ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Svetainę Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje perduoda auto-loads.com šias išimtines teises į tokius kūrinius, informaciją ir/ar duomenis:

2.5.1. Teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn;

2.5.2. Teisę keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Kliento pateiktos informacijos;

2.5.3. Bet kokiu būdu, tikslais ir forma neatlygintinai naudotis pateikta informacija.

3. Kliento teisės ir pareigos

3.1. Klientas įsipareigoja:

3.1.1. Pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę juridinio asmens duomenis ir el.pašto adresą;

3.1.2. Nenaudoti Svetainės ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;

3.1.3. Naudodamasis Svetaine pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją;

3.1.4. Užtikrinti, kad Skelbimai ar naudojantis Svetaine Kliento pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant, failus, kompiuterių programas, el.pašto laiškus ir kt. (toliau – Kliento informacija):

3.1.4.1. Nėra klaidinanti ar neteisinga;

3.1.4.2. Nesiūlo įsigyti prekes ir/ar paslaugas, kurių apyvarta yra uždrausta ar apribota;

3.1.4.3. Nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę);

3.1.4.4. Nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant vartotojų teisių apsaugą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus bei importo bei eksporto taisykles);

3.1.4.5. Neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;

3.1.4.6. Neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Svetainės ir/ar Paslaugų veikimą, būti patalpinti Klientų kompiuteriuose ir dėl to padaryti žalą Klientui ar jo turtui, trukdyti Klientui naudotis Svetaine, Paslaugomis ir Kliento kompiuteriu;

3.1.4.7. Nereklamuoja ir neskelbia informacijos, kurioje minimi su auto-loads.com tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir/ar paslaugos, o taip pat nuorodos į tokius asmenis ir/ar produktus.

3.1.5. Nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir/ar ieškomas prekes ir/ar paslaugas, jų kainas ir t.t;

3.1.6. Saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei tokie Klientui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Klientas įgaliojo atstovauti Klientą naudojantis Paslaugomis;

3.1.7. Nedelsdamas pranešti auto-loads.com apie bet kokius Kliento pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Svetainėje) ir/ar duomenų pasikeitimus pakeisdamas informaciją Svetainės anketoje;

3.1.8. Nedelsdamas el.paštu pranešti auto-loads.com, jei Kliento vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims;

3.1.9. Neskelbti Svetainėje Skelbimų, kuriuose ieškoma ir/ar siūloma tos pačios prekės daugiau nei vieną kartą;

3.1.10. Skelbimus skelbti jų turinį atitinkančiose teminėse srityse;

3.1.11. Neskelbti beprasmių Skelbimų ar Skelbimų su beprasmėmis simbolių sekomis.

3.2. Naudodamasis bet kuria Paslauga Klientas patvirtina, kad jis/ji:

3.2.1. Yra veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;

3.2.2. Tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklių 3.1-3.1.11 punktuose;

3.2.3. Supranta ir sutinka, kad Klientui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Kliento ir auto-loads.com sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;

3.2.4. Supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Klientui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o auto-loads.com neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;

4. Auto-loads.com teisės ir pareigos

4.1. Auto-loads.com turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Kliento teisę ar galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Klientas pateikė į Svetainę pakeitimu, Kliento Skelbimo panaikinimu, Kliento paskyros (angl. account) panaikinimu ir uždraudimu Klientui iš naujo užsiregistruoti Svetainėje, jei Klientas:

4.1.1. Pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;

4.1.2. Pateikė neteisingą, nepilną ir/ar klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Svetaine;

4.1.3. Tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, auto-loads.com nuomone, netinkamai elgiasi;

4.2. Auto-loads.com turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Svetainėje, įskaitant Kliento Skelbimų stebėjimą. Naudodama teisėtas priemones auto-loads.com turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus;

4.3. Auto-loads.com turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Kliento Skelbimus ar bet kokią kitą Kliento pateiktą informaciją, jei, auto-loads.com nuomone, jie pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei.

4.4. Auto-loads.com turi teisę bet kada Svetainės ribose savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus, perkelti juos į kitas temines sritis nekeisdama Kliento informacijos, tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis.

4.5. Auto-loads.com turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal Sveiatnėje nurodytas kainas. Tam tikslui, Klientui pareikalavus, auto-loads.com pateiks Klientui sąskaitą.

4.6. Auto-loads.com turi teisę Klientui siųsti komercinius ir kitus auto-loads.com įmonės pasiūlymus. Klientas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai auto-loads.com.

4.7. Šalys susitaria, kad auto-loads.com turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

5. Mokamos paslaugos

5.1. Mokamos Paslaugos bei jų naudojimosi tvarka yra apibūdinta ir nurodyta Svetainėje, o jų kaina nurodyta kiekvienos konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje.

5.2. Klientas supranta ir sutinka, kad Mokamos Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Klientas sumoka auto-loads.com už Mokamas Paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. auto-loads.com turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.

5.3. Apribojus ar sustabdžius Kliento galimybę naudotis Mokamomis Paslaugomis ar Klientui negavus ar laiku negavus Mokamų Paslaugų dėl kitų priežasčių nei Kliento įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas bei atvejus, nurodytus šių taisyklių 5.4. ir 4.5. punktuose, auto-loads.com, Kliento prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms (jei Mokamos Paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).

5.4. Auto-loads.com turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju auto-loads.com gali, tačiau neprivalo, pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms (jei Mokamos Paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).

6. Asmens duomenys

6.1. Auto-loads turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Kliento pateiktus ar auto-loads kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatytatvarka ir jose nurodytais tikslais.

6.2. Klientas suteikia teisę auto-loads valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Klientas turi teisę atšaukti savo leidimą auto-loads valdyti ir tvarkyti Kliento Asmensduomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmensduomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimas valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis negalioja atgal į praeitį.

6.3. Auto-loads rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis esant poreikiui.

6.4. Auto-loads naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui.

6.5. Auto-loads neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais.

6.6 Auto-loads saugos Asmens duomenis iki kol klientas nepareikalaus jų panaikinti. Duomenys bus panaikinti jei tai neprieštaraus teisės aktų nustatų atvejų.

6.7 Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

 • a) Jūs turite teisę prašyti auto-loads patvirtinimo apie tai, ar ji turi jūsų asmens duomenų, ir gauti tokį patvirtinimą. Jūs turite teisę susipažinti su tokiais duomenimis ir gauti jų kopiją .Jums suteikta galimybė pasinaudoti tokia teise lengvai ir „pagrįstais laiko tarpais“. Auto-loads nemokamai pateikts jūsų asmens duomenų kopiją. Kitoms kopijoms gali būti taikomas pagrįstas mokestis. Kai prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis (pvz., el. paštu) ir išskyrus atvejus, kai jūs paprašote ją pateikti kitaip, informacija pateikiama įprastai naudojama elektronine forma. Ši teisė nėra absoliuti. Teisė susipažinti su jūsų asmens duomenimis negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms, įskaitant komercines paslaptis ar intelektinę nuosavybę.

6.8 Teisė reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savoasmens duomenis

 • a) Duomenų subjektas turi teisę prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Duomenų valdytojas privalo nedelsdamas tokius asmens duomenis patikrinti ir, jeigu reikia, ištaisyti. Savo duomenis galite koreguoti prisijungę prie savo auto-loads paskyros meniu > nustatymai > keisti mano duomenis.

6.9 Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

 • a) Susisiekti su auto-loads duomenų apsaugos pareigūnu galite šiuo el. paštu admin@auto-loads.com

6.10 Asmens duomenų tvarkymo tikslas

 • a) Registruodamasis ir sutikdamas su Taisyklėmis, vartotojas suteikia mums registracijos duomenis (Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris) . Kai kurie registracijos duomenys būtini tam, kad mes galėtume normaliai teikti Paslaugas. Jei vartotojas nesuteikia mums šių asmeninių duomenų, jis negali naudotis Paslaugomis. Registruodamasis vartotojas patvirtina, kad jo nurodomi duomenys yra tikslūs ir teisingi. Administracija neprisiima atsakomybės už netikslius, nepakankamai išsamius ar klaidingus duomenis.
 • b) Remdamasi registracijos duomenimis, Administracija sukuria vartotojo profilį tinklapyje auto-loads . Šis profilis leidžia Administracijai identifikuoti vartotoją kaip registruotą auto-loads vartotoją, o vartotojas gali naudotis visomis Paslaugomis, teikiamomis registruotiems vartotojams Taisyklėse numatytomis sąlygomis.
 • c) Remdamasi registracijos duomenis, Administracija taip pat gali atpažinti vartotoją tuo atveju, jei jis, pavyzdžiui, atnaujins arba pakeis savo duomenis.
 • d) Vartotojo anketoje nurodytus kontaktinius duomenis (el. pašto adresą, telefono numerį, prisijungimo vardą ) Administracija naudos bendravimo su vartotoju tikslais (teikiant atsakymus į vartotojo užklausas ir pastabas, teikiant informaciją apie Paslaugas, Paslaugų teikimo ir (arba) šios Politikos pasikeitimus, susisiekiant su vartotoju jei jam reikės pagalbos naudojantis tinklapiu, arba jei kils techniniai nesklandumai ir t.t.).
 • e) Jei pildydamas registracijos anketą vartotojas sutiko, kad jo asmeniniai duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Administracija tvarkys jo duomenis ir teiks jam atitinkamą informaciją: siųs bendro turinio naujienlaiškius, teiks informaciją apie pasiūlymus ir apie partnerių pasiūlymus, teiks informaciją apie nuolaidas, akcijas Informaciją ir pasiūlymus Administracija teiks tinklapyje bei kitais pasirinktais būdais ( pvz., el. Paštu ar SMS žinutėmis).
 • f) Duomenų analizei ir būtinų ataskaitų formavimui Administracija naudoja automatizuotą duomenų rinkimo būdą. Analizės metu Administracija naudoja nuasmenintus duomenis ir netvarko vartotojo vardo, kontaktinės ir kitos informacijos, leidžiančios identifikuoti vartotojo tapatybę. Duomenų analizė, atlikta statistiniais ir rinkos tyrimų tikslais, leis Administracijai priimti svarbius sprendimus dėl sistemos funkcionalumo - tam, kad sistema atitiktų vartotojų poreikius, kad būtų galima formuoti atitinkamą paslaugų paketą ir t.t. Administracijos atliekama duomenų analizė nesukelia vartotojams jokių teisinių ar panašių reikšmingų pasekmių.
 • g) Duomenų tvarkymas, siekiant suteikti tinklapio auto-loads vartotojams galimybę talpinti krovinių/transporto pasiūlymus.
 • h) Tvarkydami buhalterinės apskaitos dokumentus, mes tai atliekame atsiskaitymo bei kitų mokėjimų įforminimo ir apskaitos taisyklių laikymosi tikslu. Teisiniu tokio asmens duomenų tvarkymo pagrindu yra mums taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. c punktas).

6.11 Duomenenų tvarkymo teisėtumas

 • a) duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais;
 • b) Tvarkydami buhalterinės apskaitos dokumentus, mes tai atliekameatsiskaitymo bei kitų mokėjimų įforminimo ir apskaitos taisyklių laikymositikslu. Teisiniu tokio asmens duomenų tvarkymo pagrindu yra mums taikomateisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. c punktas).
7. Atsakomybės ribojimas

7.1. Klientas sutinka, kad auto-loads.com nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

7.2. Auto-loads.com nebus atsakingas už daiktų ir/ar paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine ir/ar Paslaugomis, kokybę, kiekį ir/ar komplektiškumą.

7.3. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir (ar) Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš auto-loads.com pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. auto-loads.com nėra ir nebus atsakingas už Svetainėse esančios informacijos neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.

7.4. Auto-loads.com neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, patalpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokią informaciją.

7.5. Klientas supranta ir sutinka, kad auto-loads.com niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Kliento naudojimusi Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.

7.6. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad auto-loads.com niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

7.7. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog auto-loads.com nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, banko kaltės Klientui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas. Klientui negalint naudotis Mokamomis Paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas Paslaugas Klientui nėra grąžinimas.

8. Taisyklių keitimas

8.1. Kadangi Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, auto-loads.com turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.

8.2. Auto-loads.com praneš Klientui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdama apie tai Svetainėje.

8.3. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje.

8.4. Naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.2. Visi tarp auto-loads.com ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal auto-loads.com buveinės vietą.

9.3. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Kliento ir auto-loads.com laiką.